Informujeme

Ochrana oznamovatelů

22. 12. 2022

Více než ročního zpoždění dosáhl návrh právní úpravy, jejímž předmětem je ochrana oznamovatelů; předmětný návrh se však nyní dostal dále do legislativního procesu. Česká republika tak konečně učinila krok na cestě k naplnění svých závazků vyplývajících mimo jiné…pokračovat

Milostivé léto

15. 9. 2022

Od 1. září 2022 je účinná již v pořadí druhá verze zvláštní právní úpravy pro zastavování exekucí, tzv. milostivé léto. Dlužníci mají opět možnost, aby uhradili jen určitou část soudním exekutorem vymáhané povinnosti a potom již byli osvobozeni od…pokračovat

Nový advokát mezi námi!

13. 5. 2022

Advokátní kancelář SIWY & CO. s.r.o. si s potěšením dovoluje oznámit, že v květnu 2022 se náš tým rozrostl o dalšího advokáta, kolegu Piotra Mendreka. Před složením advokátních zkoušek Piotr působil v naší kanceláři jako advokátní koncipient, a tak v nové…pokračovat

POSILUJEME NÁŠ TÝM

23. 9. 2020

V advokátní kanceláři vítáme JUDr. Piotra Mendreka. Piotr je advokátním koncipientem, který se ve své dosavadní praxi věnoval zejména korporátnímu právu, vymáhání pohledávek a litigacím, a to pro tuzemskou i zahraniční klientelu (zejména polskou).

Moderace (snížení) jednostranně započtené smluvní pokuty

12. 9. 2019

Smluvní pokuta je v rámci soukromého práva běžným institutem, který v pojmosloví současného občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) utvrzuje dluh dlužníka vůči jeho věřiteli (viz ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku)….pokračovat

Vítáme do našich řad nového advokáta

25. 10. 2018

Mezi advokáty působící v naší kanceláři nově patří i kolega Andrzej Czeczotka, který zúročil zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a v záři letošního roku úspěšně složil advokátní zkoušku. Andrzej bude mít na starosti…pokračovat

Tzv. souběh funkcí je možný

27. 9. 2018

Právní ale i širší odborná veřejnost po dlouhou dobu řešila otázku, zda je možné, aby člen statutárního orgánu obchodní korporace uzavřel pracovní poměr s touto korporací, jehož předmětem by byl výkon činností, jež spadají do obchodního vedení. Judikatura…pokračovat

Zlepšení postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ)

25. 1. 2018

Zákonodárci před časem schválili právní úpravu, která zlepšuje postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ), resp. osob odpovědných za správu domu a pozemku, ve vztahu k dluhům vlastníka jednotky souvisejícími se správou domu a pozemku. S účinností ke dni 1. 12. 2017 totiž…pokračovat