V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (dále jen „GDPR“) naše Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje. Zejména za účelem plnění odpovídající informační povinnosti Advokátní kancelář sděluje také touto formou související informace.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Advokátní kancelář, tj. Advokátní kancelář SIWY & CO. s.r.o., sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 065 65 158. Advokátní kancelář je možno kontaktovat také na adrese: info@siwy.cz nebo tel.: +420 558 774 121.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovány v souvislosti a za účelem:
a) uzavření a plnění smluv, a to jak smluv s klienty ohledně poskytování právních služeb, tak i jiných smluv,
b) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových, účetních, statistických a archivačních,
c) komunikace ve věci poskytování právní služby vč. komunikace se zájemci o její poskytnutí,
d) ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře, které spočívají v obraně proti případně uplatněným nárokům a posouzení jejich oprávněnosti,
e) ochrana oprávněných zájmů klientů Advokátní kanceláře.

Osobní údaje nebudou sloužit k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kanceláří zpracovávané osobní údaje zahrnují především: jméno(a) a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, doručovací adresu, emailovou(é) adresu(y), čísla telefonů, rodné číslo, identifikační číslo, údaje týkající se osobních dokladů nebo údaje v nich obsažené. Zpracováno může být také číslo bankovního účtu a související transakční údaje, státní příslušnost a případně i jiné údaje související s poskytovanými právními službami.

V souvislosti s poskytováním právních služeb mohou být s ohledem na charakter těchto služeb zpracovány také osobní údaje spadající pod zvláštní kategorie údajů dle GDPR.

Poskytnutí osobních údajů souvisejících s poskytováním právní služby je povinné. Bez poskytnutí údajů není možné právní službu poskytnout. Advokátní kancelář však vyžaduje jen nezbytné osobní údaje.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám, jako např. zaměstnancům nebo osobám spolupracujícím s Advokátní kanceláří (zejména spolupracující advokáti), osobám poskytujícím pro Advokátní kancelář účetní, daňové nebo informační služby, a dále rovněž České advokátní komoře, notářům, exekutorům, soudům, bankám, orgánům státní správy a samosprávy, protistranám, a to v rozsahu vyplývajícím z obsahu a rozsahu poskytované právní služby či kontrolních pravomocí České advokátní komory.

Advokátní kancelář nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, ledaže si to vyžádá charakter poskytované právní služby.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy jsou zpracovány po dobu účinnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, GDPR a jiných relevantních právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané za jiným účelem, než je plnění smlouvy, Advokátní kancelář zpracovává maximálně po dobu 10 let.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo přístupu ke svým osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na podání námitek.

Výkon těchto práv však může být v některých případech s ohledem na specifickou činnost Advokátní kanceláře, tj. poskytování právních služeb, která je spojena se zákonnou povinností mlčenlivosti, omezen.

PRÁVO NA STÍŽNOST

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz).