Informujeme

Milostivé léto

15. 9. 2022

Od 1. září 2022 je účinná již v pořadí druhá verze zvláštní právní úpravy pro zastavování exekucí, tzv. milostivé léto. Dlužníci mají opět možnost, aby uhradili jen určitou část soudním exekutorem vymáhané povinnosti a potom již byli osvobozeni od placení zbytku dluhu. Právní úprava je velice podobná té minulé, ale nově je obsažena v samostatném zákoně, tj. zákoně č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů.

Jak jsme již výše uvedli, právní úprava zvláštního případu pro zastavení exekuce (milostivé léto) je v podstatě shodná s tou minulou. Soudní exekutor tedy vždy exekuci zastaví za konkrétních podmínek, bez návrhu a bez souhlasu oprávněného.

Co musí povinný dlužník v exekuci splnit?

Hlavní podmínkou je, aby povinný, pokud je fyzickou osobou, písemně do 30. listopadu 2022 oznámil soudnímu exekutorovi, že žádá o zahájení postupu podle tohoto zákona, tedy že chce využít milostivého léta. Další podmínkou je, že oprávněným je některý z vymezeného okruhu subjektů. Okruh subjektů je pak naprosto shodný, jaký byl u milostivého léta v roce 2021. Jedná se zejména o orgány veřejné správy a jimi ovládané právnické osoby jako např. dopravní podniky apod. Povinný by si měl proto ověřit, zda oprávněný spadá do některé z uvedených kategorií. Kromě zákonem určeného okruhu oprávněných se však do milostivého léta zapojily i některé soukromé banky. I ve vztahu k některým ryze soukromým osobám tak může být milostivé léto využito.

Kolik je potřeba z vymáhané povinnosti zaplatit?

Po povinném se vyžaduje, aby uhradil v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 celou zbývající jistinu nebo její nezaniklou část. Dále musí zaplatit paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1.500,- Kč navýšenou o DPH. Významnou změnou oproti minulému postupu je tedy navýšení paušální náhrady nákladů exekuce. Jestliže povinný zaplatil jistinu a náklady v požadovaném rozsahu už před 1. září 2022, tak se postupuje přiměřeně. Není tak nutné, aby se povinný ještě zabýval dalšími platbami.

Milostivé léto nelze použít na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin. Dále jej nelze použít na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále na pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu újmy způsobené na zdraví. Pro exekuční řízení zahájené před 28. říjnem 2021 se použije předchozí právní úprava, tj. milostivé léto 2021, jestliže povinný splnil všechny jeho podmínky ještě do 28. ledna 2022.