Informujeme

Povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob se blíží

1. 12. 2017

Od prvního ledna 2018, kdy nabude účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, budou mít právnické osoby, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, povinnost zapsat do evidence údajů o skutečném majiteli, jež vedou rejstříkové soudy, své skutečné majitele. Definice skutečného majitele je obsažena v ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Osoby zapsané do obchodního rejstříku jsou povinny oznámit rejstříkovému soudu údaje o skutečném majiteli nejpozději do 31. 12. 2018. Ostatní povinné právnické osoby mají lhůtu pro splnění této povinnosti do 31. 12. 2020. Dotčené osoby budou pochopitelně povinny oznamovat rejstříkovému soudu také veškeré změny týkající se jejich skutečných majitelů. Evidence údajů o skutečném majiteli není veřejným rejstříkem, tudíž tyto údaje nebudou běžně veřejnosti přístupné. Z hlediska zákona o soudních poplatcích se však tato evidence za veřejný rejstřík považuje, přičemž zápisy změn v této evidenci podléhají poplatkové povinnosti. Osoby, které budou ke dni 1. ledna 2018 ve veřejném rejstříku zapsány, však jsou během celého roku 2018 osvobozeny od poplatkové povinnosti ve vztahu k zápisu údajů o skutečném majiteli do evidence o skutečných majitelích.