Informujemy

Umowa o pracę i inne forma zatrudnienia

6. 5. 2021

Umowa o pracę to podstawowy dokument regulujący zatrudnienie pracownika w Czechach. Umowa ta powinna być sporządzona na piśmie i określać przynajmniej rodzaj wykonywanej pracy, miejsce, w którym pracownik będzie pracować, oraz dzień rozpoczęcia pracy. Jak widać ustawowe wymogi co do treści umowy o pracę są dosyć skromne, gdyż większość praw i obowiązków pracodawcy i pracownika jest wpisana w kodeksie pracy. To nie oznacza jednak, że nie warto wprowadzić szeregu dalszych zapisów, jak choćby dotyczących nadgodzin, delegacji, podnoszenia kwalifikacji, czy też odpowiedzialności za powierzone mienie pracodawcy.

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowę na czas określony można zawrzeć najwyżej na okres 3 lat, a przedłużenie takiej umowy jest dopuszczalne tylko dwukrotnie.

Pracownik może być zwolniony jedynie z powodów określonych w kodeksie pracy, przy czym rozróżnia się wypowiedzenie umowy z okresem wypowiedzenia i natychmiastowe zwolnienie. Wysokość odprawy pracowniczej wynika z powodu, dla którego pracownik zostaje zwolniony.

Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalone przez rząd drogą rozporządzenia. Obecnie (stan na maj 2023 r.) płaca minimalna wynosi 17 300 CZK. Jeżeli pracownik wykonuje bardziej zaawansowaną pracę, to jego wynagrodzenie nie może być niższe niż tzw. wynagrodzenie gwarantowane, również określane przez rząd.

Alternatywą do umowy o pracę są tzw. porozumienia o inną formę zatrudnienia. Na podstawie tych dokumentów można wykonywać pracę z ograniczonym etatem. Pracowników zatrudnionych na podstawie danych porozumień bardzo łatwo zwolnić, stąd też te formy zatrudnienia cieszą się dużą popularnością wśród pracodawców poszukujących osób na krótkoterminową współpracę.

Prawo pracy w Czechach cechuje się dużym stopniem ingerencji prawa w swobodę zawierania umów i szczegółowymi regulacjami wybranych kwestii. Brak wiedzy w tym zakresie może skutkować nie tylko sporami prawnymi z pracownikiem, ale również grzywną ze strony Inspekcji Pracy. Dlatego oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy w Czechach.