Informujeme

Změny v placení soudních poplatků a nové následky pozdní úhrady soudního poplatku

1. 10. 2017

Dne 30. 9. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 296/2017 Sb., kterým došlo mimo jiné k novelizaci zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená změna spočívá v tom, že soudy jsou nově povinny stanovovat pro zaplacení soudního poplatku lhůtu alespoň 15 dnů (dříve byla soudy určována lhůta v trvání tří dnů) a jen ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. Oproti dřívějšímu stavu se však podstatným způsobem mění následky nezaplacení či pozdního zaplacení soudního poplatku. Zatímco do 30. 9. 2017 nemělo pro žalobce nezaplacení soudního poplatku včas žádné podstatnější důsledky, neboť mohl soudní poplatek zaplatit až do uplynutí lhůty pro odvolání proti rozhodnutí soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, nově již takovou možnost účastník řízení nemá. Jestliže tedy nebude soudní poplatek zaplacen ve lhůtě, kterou mu soud určí, k později zaplacenému soudnímu poplatku již nebude přihlíženo a řízení bude zastaveno. Důvodem této legislativní změny je snaha zákonodárce o snížení administrativní zátěže soudů.