Informujeme

Zlepšení postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ)

25. 1. 2018

Zákonodárci před časem schválili právní úpravu, která zlepšuje postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ), resp. osob odpovědných za správu domu a pozemku, ve vztahu k dluhům vlastníka jednotky souvisejícími se správou domu a pozemku. S účinností ke dni 1. 12. 2017 totiž byl novelizován zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. V důsledku této novelizace mají společenství vlastníků jednotek (SVJ), resp. osoby odpovědné za správu domu a pozemku, v případě splnění podmínek stanovených příslušnými právními normami nárok na 10 % z výtěžku zpeněžované jednotky, a to i když zpeněžovaná jednotka tvoří předmět zajištění pohledávky třetí osoby (zpravidla na základě zástavního práva).