Informujemy

Upadłość a windykacja wierzytelności

12. 9. 2022

Upadłość dłużnika w Czechach jest związana z zasadami wynikającymi z ustawy o upadłości (ustawa nr 182/2006 Dz. U. o upadłości i sposobach jej rozwiązywania). Upadłość dłużnika daje wierzycielowi różne możliwości, w zależności od rodzaju jego wierzytelności. W inny sposób należy zgłosić roszczenie niezabezpieczone, w inny zaś zabezpieczone, w odmienny sposób zgłasza się roszczenia przeciwko masie upadłości, zaś niektórych roszczeń w ogóle nie można zgłaszać. Upadłość dłużnika to sytuacja, w której jednocześnie:

- dłużnik ma więcej niż jednego wierzyciela

- dłużnik posiada zadłużenia pieniężne, przy czym terminy płatności przekraczają 30 dni

- brak środków nie umożliwia dłużnikowi pełnienie danych zobowiązań

Ustawa o upadłości zakłada, że dłużnik nie jest w stanie pełnić swoich zobowiązań, zwłaszcza jeżeli nie pełni je ponad 3 miesiące po terminie ich płatności lub jeżeli nie można wyegzekwować zapłaty któregoś zobowiązania drogą windykacji komorniczej. Istnieją również przypadki upadłości, w których dłużnik jest nadmiernie zadłużony, innymi słowy ma więcej wierzycieli, a suma jego zobowiązań przekracza wartość jego majątku. We wszystkich takich przypadkach dłużnik powinien być następnie objęty postępowaniem upadłościowym, wszczętego bądź na wniosek dłużnika czy jednego z jego wierzycieli.

Możliwości rozwiązań stanu upadłości

Najpowszechniej stosowany sposób rozwiązywania stanu upadłości w przypadku osób prawnych to likwidacja masy upadłości, zaś w przypadku osób fizycznych upadłość konsumencka. Upadłość konsumencka w wyjątkowych przypadkach dotyczy również osób prawnych, nie będących przedsiębiorcami i nie posiadających zobowiązania pochodzące z działalności gospodarczej (w przeciwnym razie można jeszcze rozważyć reorganizację). W przypadku zaś upadłości likwidacyjnej wszystko zmierza w kierunku spieniężenia majątku dłużnika, wierzyciele są zaspokajani z przychodów ze spieniężenia majątku, a osoby prawne ulegają wykreśleniu, natomiast osoby fizyczne pozostają z niespłaconymi częściami swoich długów. Natomiast w przypadku upadłości konsumenckiej lub reorganizacji zakłada się, że dłużnikowi pozostanie jakiś majątek, aby w końcu mógł znowu istnieć bez długów.

Wskazówki dla wierzycieli

Jeżeli są Państwo wierzycielami takiego dłużnika (link do wyszukania dłużnika w upadłości: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do), należy bez względu na toczące się postępowanie sądowe złożyć wniosek na formularzu opublikowanym na stronie internetowej Czeskiego Rejestru Upadłości. Jeżeli są Państwo wierzycielem zagranicznym, którego dłużnik uwzględnia w swoich wykazach, można również złożyć wniosek na specjalnym formularzu międzynarodowym (powninien on zostać do Państwa przesłany poprzez sąd wraz z wezwaniem do złożenia wniosku). Termin na złożenie zgłoszenia upływa (zazwyczaj) po 2 miesiącach od ogłoszenia przez sąd upadłości. Wierzyciele zagraniczni mogą nadal wnosić swoje zgłoszenia (zazwyczaj) w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia wezwania do złożenia zgłoszenia. Miejsce zgłoszenia wierzytelności to sąd prowadzący postępowanie upadłościowe danego dłużnika. Sąd ten nie może przyjąć wniosku złożonego po terminie. Na formularzu wniosku należy zaznaczyć, czy wierzytelność jest niezabezpieczona czy zabezpieczona poprzez majątek dłużnika, opisać podstawę prawną wierzytelności i ewentualnie przeliczyć wierzytelność na korony czeskie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o upadłości.

Do kogo się zatem zwrócić przed przygotowaniem zgłoszenia?

Kancelaria Advokátní kancelář SIWY & CO. s.r.o. posiada cenne doświadczenia w danej dziedzinie nie tylko dzięki wieloletniemu reprezentowaniu wierzycieli, ale również dzięki pełnieniu funkcji syndyka masy upadłości przez jednego z naszych adwokatów. Tym samym w ramach świadczenia usług prawnych możemy zaoferować Państwu odpowiednią reprezentację w zakresie przygotowania zgłoszenia i dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.