1/ PRAWO KORPORACYJNE

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa korporacyjnego Republiki Czeskiej; obsługujemy czeskie oraz zagraniczne spółki oraz przedsiębiorców, grupy międzynarodowe, akcjonariuszy, członków zarządu oraz organów kontrolnych.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

 • wybór najwłaściwszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie korporacji handlowych oraz spółdzielni oraz pozyskiwanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń oraz pozostałych organów spółek
 • transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach
 • zmiany kapitału zakładowego
 • stosunki prawne pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład koncernów
 • audyty prawne, akwizycje, połączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • restrukturalizacje i likwidacje spółek

2/ PRAWO PRACY

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w każdej kwestii związanej z prawem pracy. Bronimy przy tym interesów pracodawcy bądź też pracownika.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę i in.)
 • opracowywanie dokumentów polityki wewnętrznej pracodawcy (regulaminy pracy, kodeksy etyczne i in.)
 • doradztwo przy nawiązywaniu, zmianach oraz rozwiązywaniu stosunków pracy
 • doradztwo przy wysyłaniu pracowników z i do Republiki Czeskiej
 • doradztwo w zakresie agencji pracy (włącznie uzyskania zezwolenia)
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych
 • reprezentowanie Klientów w sporach pracowniczo-prawnych

3/ POSTĘPOWANIE SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻOWE

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych jest jedną z kluczowych dziedzin usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię. W ramach obsługi prawnej kładziemy nacisk na kompleksowe rozpoznanie wszystkich istotnych momentów postępowania oraz ocenę pozycji prawnej i rokowań Klienta.

Poprzez analizę sporów Kancelaria pomaga Klientom podjąć odpowiednie środki mające na celu zapobieżenie podobnym problemom w przyszłości. Nasza Kancelaria gotowa jest podjąć się reprezentacji w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Najwyższym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami arbitrażowymi oraz organami administracyjnymi.

4/ PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

Kancelaria Adwokacka świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne w zakresie tworzenia, zawierania, zmian oraz zakańczania umów. W naszej opinii dobra umowa powinna rozwiązywać problemy, a nie je stwarzać. Dlatego też do każdej umowy podchodzimy w indywidualny sposób i starannie dbamy o to, aby interesy naszego Klienta były w maksymalny sposób chronione.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie różnego rodzaju umów według żądań oraz potrzeb naszych Klientów
 • analizy oraz modyfikacje projektów umów przedstawionych przez kontrahenta
 • opracowywanie warunków handlowych
 • doradztwo prawne w ramach negocjacji
 • zmiany oraz zakończenie zawartych już umów

5/ NIERUCHOMOŚCI

Klientom naszej Kancelarii oferujemy fachowe doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami. Nasze usługi są zawsze na najwyższym poziomie bez względu na wartość nieruchomości będącej przedmiotem obsługi prawnej.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozporządzania nieruchomością (m.in. umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy)
 • ustanowienie, zmiany oraz zniesienie służebności
 • ustanowienie, zmiany oraz zniesienie hipotek lub innych ograniczonych praw rzeczowych
 • przechowanie dokumentów oraz środków finansowych w szczególności w związku z przeniesieniem prawa własności do nieruchomości
 • reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • doradztwo podczas zarządzania nieruchomościami
 • zniesienie oraz rozliczenie współwłasności

6/ UPADŁOŚĆ, UKŁAD, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie restrukturalizacji oraz postępowania upadłościowego. Doświadczeni prawnicy zapewniają, że każda sprawa rozpatrywana jest na najwyższym poziomie merytorycznym.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

 • opracowanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentowanie wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu upadłościowym
 • doradztwo podczas nabywania majątku w ramach postępowania upadłościowego
 • reprezentowanie w sporach w ramach postępowania upadłościowego
 • restrukturalizacja prawna spółek

7/ WINDYKACJA

Kancelaria Adwokacka zajmuje się między innymi świadczeniem kompleksowych usług prawnych w zakresie windykacji wierzytelności bez względu na tytuł prawny ich powstania. Nasz zespół dysponuje długoletnim doświadczeniem na wszystkich etapach windykacji wierzytelności, tj. od fazy przedsądowej, przez postępowanie sądowe aż po egzekucję.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

 • analiza rozpatrywanej sprawy oraz propozycja optymalnego i ekonomicznego procedowania
 • wezwania przedsądowe adresowane dłużnikom włącznie negocjacji ewentualnych kalendarzy spłat
 • dodatkowe umocnienie lub zabezpieczenie wierzytelności w celu zapewnienia lepszej pozycji wierzyciela
 • wszczęcie i prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych zmierzających do uzyskania prawomocnego orzeczenia zasądzającego dochodzoną wierzytelność na rzecz Klienta
 • postępowania egzekucyjne
 • zgłaszanie wierzytelności do postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych oraz reprezentowanie Klientów w tych postępowaniach
 • zawieranie ugód

Formularz kontaktowy

ADWOKAT - KONTAKT

POKAŻ CAŁY ZESPÓŁ