Informujeme

Nové podmínky pro spotřebitele a zprostředkovatele podle energetického zákona

21. 6. 2022

Už od 1. 1. letošního roku jsou účinné některé změny právní úpravy v oblasti energetiky podle novely energetického zákona (zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Změna se týká hlavně zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích, kterou se rozumí činnost vykonávaná ve prospěch držitele licence, spotřebitele, podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh, spočívající v obstarání příležitosti k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu mezi držitelem licence a zákazníkem, nebo sjednání takové smlouvy nebo provádění přípravných jednání a prací směřujících k výše uvedeným činnostem. Zprostředkovatelskou činnost mohou vykonávat fyzické a právnické osoby na základě oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích udělovaného Energetickým regulačním úřadem (dále jen „úřad“). Od 1. 7. 2022 bude na internetových stránkách úřadu k dispozici seznam takových zprostředkovatelů. Registrace ke zprostředkovatelské činnosti není potřeba pouze tehdy, když zástupce nevykonává předmětnou činnost jako podnikatel, ale spíše jednorázově zastupuje zákazníka na základě plné moci, např. při změně nebo zrušení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu. Nezbytnou podmínkou takové jednorázové činnosti je však její bezúplatnost. Platnost plné moci je pro zprostředkovatele nově omezena na 12 měsíců, takže je nutné ji vždy obnovovat, jinak by zprostředkovatel zastupoval spotřebitele neoprávněně, přičemž spotřebitel je oprávněn takovou plnou moc vypovědět kdykoli a bez postihu. Další věcí je posílení postavení spotřebitele (jakož i podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh anebo odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí) oproti dodavateli, což má bránit praktikám tzv. energetických šmejdů. Ačkoli je již dlouho známo, že např. zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu musí být zákazníkovi oznámeno alespoň 30 dnů přede dnem účinnosti takové změny spolu s poučením o možnosti výpovědi, od 1. 1. 2022 pak výslovně zákon zakotvuje neúčinnost takové změny ceny nebo změny jiných smluvních podmínek, pokud není dodržena lhůta pro oznámení, poučení o možnosti výpovědi anebo není oznámení prokazatelné či adresné. Spotřebitelé mají rovněž nově jednodušší ukončení smlouvy o dodávce, podle níž bylo sjednáno prodloužení doby jejího trvání bez výslovného souhlasu spotřebitele. Pokud byla sjednána smlouva delší než na dobu 36 měsíců, ať už původně nebo po jejím prodloužení, považuje se za smlouvu na dobu neurčitou. Jak už bylo zmíněno, viditelnou změnou je úprava podnikání zprostředkovatele v energetických odvětvích, stanovení povinných náležitostí smlouvy uzavřené mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem (jejichž nesplnění způsobuje neplatnost i starých zprostředkovatelských smluv, a to i zpětně), ale také třeba možnost obcí nařízením zakázat poskytování zprostředkovatelských služeb mimo obchodní prostory. Od 1. 7. 2022 pak nabývá účinnosti nová úprava registrace zprostředkovatelů úřadem. Zprostředkovatelé budou muset nově dokládat splnění poměrně striktních podmínek, aby mohli vůbec poskytovat zprostředkovatelskou činnost. Novinkou pro spotřebitele je možnost požádat úřad o smírné vyřešení sporu ze zprostředkovatelské smlouvy. S účinností od 1. 7. 2022 jsou v zákoně zavedeny i zvláštní přestupky držitele oprávnění k činnosti zprostředkovatele s hrozbou pokuty do 1 mil. Kč, anebo do 15 mil. Kč, podle typu přestupku. Pro zprostředkovatele je důležité vědět, že pokud poskytují zprostředkovatelskou činnost ještě podle dosavadní právní úpravy a chtějí pokračovat bez přerušení, je nutné od 1. 7. 2022 nejpozději do 30. 9. 2022 požádat úřad o vydání nového povolení, což bude postačovat k zamezení zániku jejich starého oprávnění nejdéle do 31. 12. 2023. Pro spotřebitele je naopak zásadní, že ani ke změně dodavatele energií nepotřebují být zastoupeni zprostředkovatelem. Jestliže se však necháte jakožto spotřebitel zastoupit, měli byste si dát pozor, aby výběr dodavatele provedený zprostředkovatelem nebyl automaticky závazný, jinak by v případě nesouhlasu bylo nutné novou smlouvu o dodávkách energií řádně ukončit. Samozřejmě doporučujeme, aby spotřebitelé žádnému „podomnímu“ zprostředkovateli nepodepisovali nic na místě bez možnosti si vše dobře promyslet.